Lyssna

Upphävande av detaljplan för Brännebrona 1:45

Laga kraft 2021-11-04.

Aktuellt förslag

Fastighetsägaren har önskemål om att bygga en maskinhall på Brännebrona 1:45 i anslutning till befintliga ekonomibyggnader på Brännebrona 1:34. I gällande detaljplan är tilltänkt yta reglerad som skyddsområde (prickmark). Regleringarna i detaljplanen är i nuläget ett hinder för den sökandes planerade åtgärder. Områdets karaktär och prägel bedöms inte förändras inom en överskådlig framtid. Aktuellt område består av jordbruksmark och ligger i anslutning till bebyggelse med lantlig karaktär som inte är reglerad genom detaljplan. De åtgärder som fastighetsägaren planerar kräver inte en detaljplan.

Kommunen bedömer att förslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan om det genomförs. Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan.

Handlingar tillhörande detaljplanen finns tillgängliga nedan.

Du kan även be att få de skickade med post, skicka då din förfrågan till: miljo‑ochbygglovnamnden@gotene.se.

Tillhörande handlingar

Gällande detaljplan Pdf, 1.6 MB. (Pdf, 1.6 MB)

Planbeskrivning Pdf, 415.6 kB. (Pdf, 415.6 kB)

Plankarta Pdf, 1.1 MB. (Pdf, 1.1 MB)


Frågor

Frågor om detaljplanen besvaras av planarkitekt John Cronqvist.

Tel. 0511-38 60 57, E-post: john.cronqvist@gotene.seRelaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!