Lyssna

Granskning - Detaljplan för Björken 4 m.fl.

Detaljplan för Björken 4 m.fl.

Laga kraft 2021-11-04.

Aktuellt förslag

Detaljplanen berör Björken 4 samt del av Helde 1:206 och Helde 1:301. Planområdet är beläget 50 meter öster om Götene busstation. Strax norr om planområdet ligger Centrumhuset med alla dess verksamheter. Söder samt öster om planområdet ligger ett industriföretag. I väst går Järnvägsgatan och i öst ligger en parkering som ägs av Götene kommun. Planområdet omfattar cirka 2400 kvadratmeter. Syftet med planen är dels att möjliggöra för bostäder och centrumverksamheter och dels att ändra delar av gällande detaljplans markanvändning från allmän platsmark (gata) till kvartersmark (industri), för att möjliggöra en markaffär.

Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan. Kommunen bedömer att förslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan om det genomförs.

Handlingar tillhörande detaljplanen finns tillgängliga nedan.

Du kan även be att få de skickade med post, skicka då din förfrågan till: miljo‑ochbygglovnamnden@gotene.se.

Planbeskrivning Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)

Plankarta Pdf, 217.8 kB. (Pdf, 217.8 kB)

Bullerutredning Pdf, 887.8 kB. (Pdf, 887.8 kB)

Geoteknisk PM Pdf, 115.3 kB. (Pdf, 115.3 kB)

Rapport byggnadsinventering Pdf, 2.6 MB. (Pdf, 2.6 MB)

Översiktlig miljöteknisk undersökning Pdf, 3 MB. (Pdf, 3 MB)

Samrådsredogörelse Pdf, 256.4 kB. (Pdf, 256.4 kB)

Kontakt

John Cronqvist, planarkitekt

john.cronqvist@gotene.se, 0511- 38 60 57

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!