Lyssna

Samråd -  Detaljplan för Falkängen

Samråd Detaljplan för Falkängen

Samråd 2021-05-19 till 2021-06-23

Aktuellt förslag

Den 16 december 2019 tog kommunfullmäktige beslut om att Falkängens fastigheter ska säljas med förbehållet att anläggningen ska drivas som boende- och besöksanläggning för tillfälligt boende, där kulturmiljön bevaras. Försäljning får inte slutföras innan ny detaljplan är klar.

Sektor samhällsbyggnad har nu tagit fram ett planförslag där användningen är satt till besöksanläggning och där de kulturhistoriska värdena skyddas genom rivningsförbud, varsamhetsbestämmelser samt utökad bygglovsplikt för förändringar exteriört.

Kommunen bedömer att förslaget inte antas medföra betydande miljöpåverkan om det genomförs. Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan.

Digitalt samrådsmöte

Den 1 juni 2021 kl 17.30 bjuder Götene kommun in till ett digitalt samrådsmöte där planförslaget kommer presenteras och där det kommer finnas möjlighet att ställa frågor till tjänstepersoner och politiker. För att delta på mötet skicka ett mail till john.cronqvist@gotene.se så får du sedan en länk till mötet.

Synpunkter

Du måste lämna skriftliga synpunkter för att senare ha rätt att överklaga detaljplanen

Samrådstid: 19 maj till 23 juni
Yttrandena lämnas till:
E-post: kommunstyrelsen@gotene.se
Post: Götene kommun, Miljö- och bygglovnämnden, Torggatan 4, 533 80 Götene

Märk gärna ditt brev med KSK 2020/247 Detaljplan för Falkängen

Mer information

Mer information och handlingar tillhörande planen finns att tillgå nedan.         

Planbeskrivning Pdf, 3.1 MB. (Pdf, 3.1 MB)

Plankarta Pdf, 240.8 kB. (Pdf, 240.8 kB)  Pdf, 261 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 261 kB)

Kulturhistorisk bedömning Pdf, 23.5 MB. (Pdf, 23.5 MB)

Undersökning Word, 91.5 kB. (Word, 91.5 kB)

Kontakt

John Cronqvist, planarkitekt john.cronqvist@gotene.se, 0511- 38 60 57

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!