Lyssna

Detaljplan för Källby 1:44 m.fl

Gransknings tid 2021-11-30 till och med 2021-12-21

Aktuellt förslag

Planområdet omfattar Dafgårds outlet och området norr om till Järnviksvägen. Detaljplanen medger centrumändamål och bostäder i större delen, enbart centrumändamål i den södra delen där Dafgårds outlet är idag. Syftet är att ha en flexibel plan som i det här centrala läget av Källby ger möjlighet till en handel- eller serviceetablering men även för bostäder. Planen ska även reglera infarter och ge möjlighet till parkering för befintlig handel inom planområdet.

Kommunen bedömer att förslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan om det genomförs och att planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan.

Mer information och synpunkter

Mer information och tillhörande handlingar finns tillgängliga nedan. Du kan även be att få de skickade med post, skicka då din förfrågan till: miljo‑ochbygglovnamnden@gotene.se.

Du måste lämna skriftliga synpunkter för att senare ha rätt att överklaga detaljplanen.

Välkommen med yttrande på förslaget under granskningstiden.

Granskning: 30 november 2021 till och med 21 december 2021.
Yttrandena lämnas till:
E-post: kommunstyrelsen@gotene.se
Post: Götene kommun, Samhällsbyggnad, Torggatan 4, 533 80 Götene

Handlingar:

Planbeskrivning Pdf, 5.6 MB. (Pdf, 5.6 MB)

Plankarta Pdf, 240.4 kB. (Pdf, 240.4 kB)

Dagvattenutredning Pdf, 1.1 MB. (Pdf, 1.1 MB)

PM Geoteknik Pdf, 1.5 MB. (Pdf, 1.5 MB)

Riskutredning Pdf, 781.9 kB. (Pdf, 781.9 kB)

Samrådsredogörelse Pdf, 827 kB. (Pdf, 827 kB)

Kontakt

Frågor om detaljplanen besvaras av planarkitekt

Elin Perjos, elin.perjos@gotene.se, 0511- 38 60 68

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!