Lyssna

Enskilt avlopp

Det behövs tillstånd från kommunens miljö- och byggnämnd för att göra en avloppsanläggning med ansluten vattentoalett. En anmälan ska komma in om ändring sker på befintlig avloppsanläggning eller om det är bad-, disk- och tvättvatten som ska anslutas till avloppsanläggningen. Kontakta alltid Miljö-Hälsa i god tid innan du gör en ny eller ändrar en befintlig avloppsanläggning.

Enskilda avloppsanläggningar anläggs där det saknas kommunalt avloppsnät. En ansökan prövas både ur hälsoskydds- och miljösynpunkt. Hur anläggningen utformas bedöms från fall till fall. Det är mycket beroende av de förutsättningar som finns på platsen exempelvis grundvattenytans läge, jordarter, terrängförhållanden och vattentäkter.

En avloppsanläggning kan bestå av en slamavskiljare (till exempel en trekammarbrunn) där slam och fasta partiklar avskiljs och därefter renas avloppsvattnet i någon form av infiltration eller filter. I en infiltration är reningen av bakterier god medan reningen av kväve och fosfor är sämre.

Enskilda avlopp som är underdimensionerade och/eller gamla har lägre reningsgrad än nyare anläggningar vilket leder till övergödning av sjöar och grundvattnet som kan förorena dricksvattenbrunnar.

För prövning av ansökan om tillstånd eller anmälan betalar sökande en avgift enligt taxa. Tillståndet är tidsbegränsat.

Viktigt att tänka på:

  • Är anläggningens placering och utsläppspunkt i förhållande till dricksvattenbrunnar och grundvatten nivån. Närhet till berget under kan också innebära en snabb transport av renat spillvatten till en djupborrad vattentäkt.
  • Översvämmningsrisker
Vid nyanläggning av avloppsanläggningar skall utsläppspunkten efter markbädd eller reningsverk vara belägen över +47.4 meter på grund av översämmningar.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!