Lyssna

Tillståndsbefriade ärenden

Du som tänker bygga nytt eller göra en om- eller tillbyggnad, behöver i de flesta fall bygglov eller göra en anmälan, som skickas till kommunens miljö- och bygglovnämnd.

Följande är dock tillståndsbefriade åtgärder:

 • Solfångare eller solceller så kallade solenergianläggningar, kräver i vissa fall bygglov på byggnader inom detaljplanerat område. Utanför detaljplan krävs normalt inte bygglov för solenergianläggningar byggnader. Undantag finns för byggnader med skydd av något slag, t.ex. kulturmiljöskydd, vilket är vanligt på Kinnekulle. Det kan också finnas en utökad lovplikt i områdesbestämmelser. Solfångare och solcellspaneler som är fristående på marken är inte bygglovspliktiga.
 • Komplementbyggnader "Friggebodar", Dessa får tillsammans, inte överstiga 15 kvadratmeter per villatomt. Byggnaden ska placeras i nära anslutning till bostadshuset. Nockhöjden får inte överstiga tre meter.
 • Enkelt skärmtak, max 15 kvadratmeter per villatomt, och som sträcka sig högst 3,6 meter ut från bostadshuset.
 • Mur eller plank för att anordna en skyddad uteplats, och som sträcker sig högst 3,6 meter ut från huset. Höjden får högst vara 1,8 meter.
 • Staket högst 1,1 meter. I gatukorsningar gäller högst 0,8 meter över gatan, 10 meter åt vardera håll.
 • Ta bort, eller bygga upp en icke bärande innervägg.
 • Invändig målning-, tapetsering- och annan beklädnad.
 • Byta eller renovera en liten begränsad del av vatten-, avlopp- eller ventilationsanordningar.
 • Måla fasad i samma eller liknande kulör som befintligt. Undantag finns för byggnader med skydd av något slag.
 • Byta tak till samma material och kulör som tidigare. Undantag finns för byggnader med skydd av något slag.
 • Uppföra spaljé för växter. En spaljé ska vara minst 50% genomsiktligt, annars krävs bygglov.
 • Uppföra pool, dock krävs tillstånd för plank- och eller tak vid pool. Poolskydd kan under vissa förutsättningar bli tillståndspliktiga.
 • Byta befintlig braskamin eller insats, till likvärdig (samma effekt, bränsle, storlek och rökgastemperatur).
 • Att utanför planlagt område eller sammanhållen bebyggelse, göra en liten tillbyggnad, utöver vad som finns bygglov till. Tillbyggnaden får vara max 30 procent av bostadens ursprungliga byggnadsarea, dock högst 50 kvadratmeter.
 • Att utanför planlagt område eller sammanhållen bebyggelse, uppföra en liten ekonomibyggnad, utöver vad som finns bygglov till. Byggnaden får vara max 30% av bostadens ursprungliga byggnadsarea, dock högst 50 kvm.
 • Uppföra byggnader för jord- eller skogsbrukets behov. Befrielsen gäller strikt för dessa kategorier. Befrielsen gäller inte för fastighet som endast är klassade som jordbruksfastighet. Kravet är att man bedriver jord- eller skogsbruk. Hästnäringen är inte heller bygglovbefriad.
 • Riva en byggnad som är tillståndsbefriad enligt ovan. I övrigt krävs rivningslov.
 • Det krävs, under vissa förutsättningar, inte bygglov för en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel på en- och tvåbostadshus inom ett område med detaljplan.
 • Strandskyddsdispens krävs inte om byggnaden är belägen mer än 100 meter från vattendrag, sjöar och bäckar i allmänhet, men dock 300 meter från Vänern. OBS! Strandskyddsdispens behövs alltid om byggnaden ligger mindre än 300 meter från Vänern, eller 100 meter från annat vattendrag, även om det inte krävs andra tillstånd.

I samtliga ovanstående fall krävs dock berörd grannes skriftliga medgivande, om åtgärden sker närmare tomtgräns än 4,5 meter.

Strandskyddsdispens - ansökan

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!