Lyssna

Tillstånd för normalstora ärenden

Du som tänker bygga nytt eller göra en om- eller tillbyggnad, behöver i de flesta fall bygglov, som skickas till kommunens miljö- och bygglovnämnd.

Som normalstora ärende räknas allt som inte faller in under tillståndsbefrielse eller enklare ärenden.

Blanketter för normalstora ärenden

När ansökan prövats skickas det skriftliga beslutet till sökanden. Bygglovet innebär inte rätt att påbörja arbetet. Först ska tekniskt samråd hållas och startbesked utfärdas. Till det tekniska samrådet kan miljö- och bygglovnämnden begära in ytterligare handlingar om ärendet käver så.

Blanketter för normalstora ärenden

Bygglov - ansökan

Övriga byggärenden - anmälan

Teknisk beskrivning - bilaga till bygglovsansökan och anmälan

Strandskyddsdispens - ansökan

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!