Lyssna

Förhandsbesked

Om du har tankar på att stycka av en tomt, och bygga på landet, behöver du oftast ansöka om ett förhandsbesked. Ansökan sker på särskild blankett.

Till ansökan skall följande bifogas:

  • En karta med tomten, skalriktigt markerad.
  • Ungefärligt tänkt läge på byggnaden.
  • Var utfart ska ske till allmän väg.
  • Vattenbrunnens tänkta läge.
  • Avloppsanläggningens tänkta läge.

När ansökan kommit in, granskas handlingarna och remissförfrågningar skickas ut till berörda grannar, väghållare, Miljö-Hälsa, elbolag, kommunekolog med flera.

När yttrandena har kommit in görs en bedömning om förhandsbesked kan beviljas. Ett beviljat förhandsbesked gäller i två (2) år, och garanterar att bygglov kommer att bevilja om bygglovansökan är inlämnad inom dessa två (2) år. Under den tiden ska du ansöka hos Lantmäteriet om avstyckning av tomten. Därefter kan bygglovansökan ske. Garanti för att bygglov beviljas, innebär inte att man har rätt att bygga vad- eller hur som helst. Utseende och slutlig placering prövas först i bygglovgranskningen.

Förhandsbesked medför inte rätt att påbörja några byggnadsarbeten.

För ett förhandsbesked tas ut en avgift som fastställts av kommunfullmäktige.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!