Lyssna

Enklare tillståndsärenden

Du som tänker bygga nytt eller göra en om- eller tillbyggnad, behöver i de flesta fall bygglov eller göra en anmälan, som skickas till kommunens miljö- och bygglovnämnd.

Vissa ärenden är av enklare art och kräver därför inte lika mycket handlingar för att kunna behandlas. För att ett ärende ska kunna räknas som enklare krävs som regel att byggnadsarean inte är större än 50 kvadratmeter, samt att den inte innehåller våtrum, såsom kök, wc, bad eller tvätt. Byggnaden får inte heller innehålla avancerade konstruktioner eller byggmetoder.

Det kan även gälla mindre fasadändringar, såsom omfärgning, byte av takmaterial, ta upp ett nytt fönster eller sätta igen ett fönster.

Som enklare ärenden räknas också anmälningsärenden av typ installation- och ändring av braskamin, spisinsats, värmepanna, skorsten och liknande.

Övriga anmälningsärenden är:

Förändringar av vatten och avlopp eller ombyggnad av ventilationssystem.

Anmälan krävs också när man ändrar på bärande byggdelar eller gör stora ändringar i planlösningen ändrar byggnadens brandtekniska förutsättningar samt installerar eller ändrar en hiss.

Till anmälningsärenden hör även de så kallade Attefall-reglerna. Dessa omfattar följande:

  • Nybyggnad av komplementbostadshus med max byggnadsarea 30 kvadratmeter.
  • Tillbyggnad av bostadshus med max bruttoarea 15 kvadratmeter.
  • Uppföra två (2) takkupor. (Om du redan har en (1) takkupa får du bara bygga ytterligare en). Anmälan krävs endast om åtgärdern innebära att ingrepp sker i den bärande konstruktionen.
  • Inreda ytterligare en lägenhet i befintlig huvudbyggnad, om byggnaden är ett 1- eller 2-bostadshus.

Om byggnationen görs närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande från de grannar som berörs av åtgärden. Särskilt värdefulla byggnader är undantagna från denna bestämmelse.

I ovanstående fall krävs det normalt inte någon kontrollansvarig person.

Annan bedömning kan bli aktuell när det enskilda fallet granskas.

När ansökan eller anmälan prövats skickas det skriftliga beslutet till sökanden. Bygglovet innehåller ofta startbesked, vilket innebär rätt att påbörja arbetet.

Eventuell kan tekniskt samråd komma att krävas, innan startbesked utfärdas. Till det mötet kan miljö- och bygglovnämnden begära in kompletterande handlingar om ärendet kräver så.

Blanketter för enklare ärenden

Bygglov - ansökan

Övriga byggärenden - anmälan

Teknisk beskrivning - bilaga till bygglovsansökan och anmälan

Braskamin - anmälan

Strandskyddsdispens - ansökan

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!