Lyssna

Bygghandlingar

Det finns många begrepp i anslutning till bygglov, som kan vara svåra att förstå. Här försöker vi beskriva dessa och reda ut vad de står för.

Bygglovansökan

Bygglovsansökan sker på särskild blankett som du kan skriva ut från länken. Du kan också hämta den i kommunens medborgarkontor eller på byggavdelningen.

Byggnadsarea

Byggnadsarea är den yta som byggnaden tar upp på marken, alltså byggnadens utvändiga area.

Byggherre

Byggherre är vanligtvis du som sökande. Begreppet ska inte förväxlas med byggare/entreprenör, vilket oftast är någon annan person. Naturligtvis kan du som byggherre även vara byggare/entreprenör.

Ritningar

En ansökan ska innehålla ritningar på planlösning, fasader, sektioner och situationsplan grundad på nybyggnadskarta. Vidare skall redovisas byggnadens yttermått, avstånd till tomtgräns, användningssätt för samtliga utrymmen, befintliga och blivande marklinjer markerade på fasader, föreslagen sockelhöjd och förslag till dagvattenhantering.
Ritningarna ska vara fackmannamässigt och skalriktigt ritade. Skisser godtas inte.

Se exempel på fackmannamässigt utförd ritning för ny villa.

Byggnadshöjd

Byggnadshöjd är höjden på byggnadens långfasad, från marknivå till skärningen med yttertakets ovansida.

Nybyggnadskarta

Inom område med detaljplan ska ansökan innehålla en nybyggnadskarta. Kartan beställs från kommunens kartingenjör:
E-post: henrik.sommarstrom@gotene.se

Av nybyggnadskartan framgår fastighetens form och mått samt befintliga byggnader. Här framgår också de begränsningar som detaljplanen föreskriver samt anslutningspunkter för vatten och avlopp. På kartan ska sökanden rita in den sökta byggnationen med längd- och breddmått, avstånd till tomtgräns samt föreslagen sockelhöjd. För nybyggnadskarta tas ut en avgift som fastställts av kommunfullmäktige.

Tomtkarta

I område som inte omfattas av detaljplan ska ansökan innehålla en tomtkarta med nödvändiga uppgifter. Saknar du sådan kartan kan den beställs från kommunens kartingenjör:
E-post: henrik.sommarstrom@gotene.se

Tomtkartan är enklare än nybyggnadskartan, eftersom det inte finns några planföreskrifter att tolka.

Anmälan

Anmälan krävs i ärenden som berör förändringar av vatten och avlopp eller ombyggnad av ventilationssystem. Anmälan krävs också när man ändrar på bärande byggdelar eller gör stora ändringar i planlösningen. Likaså krävs anmälan när man installerar eller gör om eldstäder och rökkanaler.

Anmälan ska också göras för att uppföra ett komplementbostadshus på max 25 kvm, så kallat "Attefallshus" samt om du gör en tillbyggnad  på befintligt hus med max 15 kvm.

Tillsammans med anmälan ska det redovisas vem som ska vara kontrollansvarig för byggnationen (se nedan) samt teknisk beskrivning (se nedan) För att anmälan ska vara komplett ska förslag till kontrollplan bifogas. (se nedan)

Förhandsbesked

Ansökan om förhandsbesked ger svar på frågan om en byggnation kan tillåtas på den avsedda platsen. Ärendet avgörs alltid i Miljö- och bygglovnämnden.
Tillståndet krävs oftast när en byggnation skall ske utanför planlagt område och där byggnation tidigare saknas.

I prövningen infordras olika remissyttranden. Remissinstanser kan vara berörda grannar, Trafikverket, Miljö/Hälsa samt el- och va-bolag. Förhandsbeskedet ger inte rätt att påbörja byggnationen utan kan först ske efter att bygglov sökts och beviljats. Förhandsbeskedet är giltigt i två år.

Teknisk beskrivning

I den tekniska beskrivningen redovisas de tekniska lösningar som används i byggnaden. Exempel på detta är beskrivning av grundläggning, bärande stomme, takkonstruktion, brandskydd, uppvärmning, energihushållning, ventilation och säkerhet. Teknisk beskrivning kan även utföras i form av detaljritningar där de olika materialen och dimensionerna framgår.

Grundens-, väggens-, ventilationens- och takstolarnas utförande ska redovisas som ritningar.

Även andra handlingar kan krävas beroende på byggnadens typ, konstruktion, placering och utförande. För ytterligare information kontakta bygglovhandläggaren.

Anmälan av kontrollansvarig

Det är byggherrens ansvar att bevaka att kraven enligt plan- och bygglagen uppfylls. Till sin hjälp skall byggherren utse en kontrollansvarig. Denne ska vara certifierad och vara fristående från den som utför byggnadsarbetet.

Förslag på kontrollansvarig person

Kontrollplan

För varje bygge ska finnas en kontrollplan. I den fastställs vilken kontroll som skall utföras. Här finns också upptaget vilka handlingar som skall lämnas in till Miljö- och bygglovnämnden och vilka anmälningar som skall göras. Kontrollen kan utföras som egenkontroll av respektive entreprenör eller av fristående sakkunnig.

En checklista med punkter som kan vara aktuella att ingå i en kontrollplan finns nedan. Tänk dock på att varje kontrollplan skall vara anpassad till sitt specifika objekt.

Förslag på punkter i en kontrollplan Word, 141.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Förslag på kontrollplan för mycket enkla ärenden Word, 244.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Tekniskt samråd

I de flesta fall ska det hållas ett tekniskt samråd innan byggnationen får påbörjas. Här klargörs byggherrens skyldigheter, samt Miljö- och bygglovnämndens roll i byggprocessen. Vid det tekniska samrådet görs en genomgång av arbetets planering, åtgärder för besiktning, tillsyn, kontroll, arbetsplatsbesök och slutsamråd.

Här kan också infordras kompletterande handlingar såsom intyg om tecknad byggfelsförsäkring och färdigstllandeskydd, energibehovsberäkning, brandskyddsdokumentation, sektionsritningar (grund, vägg, tak), ventilationsritning och liknande. När detta skett kommer ett startbesked att utfärdas.

Strandskyddsdispens

Strandskyddsdispens behövs om en byggnaden ligger mindre än 300 meter från Vänern, eller 100 meter från annat vattendrag. Dispensen behövs även om byggnaden är bygglovbefirad, såsom "friggebod".

Startbesked

När alla handlingar är kompletta och nödvändiga beslut är fattade kommer miljö- och bygglovnämnden utfärda ett startbesked. Först då är det klart att fysiskt påbörja arbetet, detta förutsatt att bygglovbeslutet vunnit laga kraft. Om arbetet påbörjas utan att startbesked har utfärdats kommer en betydande sanktionsavgift att utdömas.

Färdigställandeskydd

Riksdagen har beslutat att vid byggnation skall ett färdigställandeskydd finnas när ett småhus uppförs och när ett småhus byggs till eller när det i en sådan byggnad utförs åtgärder som kräver bygganmälan.
 
Färdigställandeskyddet är ett skydd för byggherren om näringsidkaren kommer på obestånd, och skall säkerställa att arbetet kan slutföras.
Byggnation av villor och flerbostadshus medför obligatoriskt att färdigställandeskydd skall tecknas.
 
Färdigställandeskyddet gäller endast om näringsidkare utför arbeten som avser småhus för konsuments räkning.
 
Om konsumenten själv skall bygga huset finns det naturligtvis inget behov av färdigställandeskydd.
 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän ett bevis om färdigställandeskydd har uppvisats för kommunens Miljö- och bygglovnämnd.

Följande bolag tecknar färdigställandeskydd

Brandskyddsdokumentation

En brandskyddsdokumentation skall upprättas och inlämnas till Miljö- och bygglovnämnden senast till samrådsmötet. Av den ska framgå förutsättningarna för utförande av brandskyddet samt brandskyddets utformning. Omfattningen på dokumentationen varierar beroende på byggnadens art. T.ex. bör alltid redovisas byggnadens och dess komponenters brandtekniska klasser, brandcellsindelning, utrymning, ventilationssystemets funktion vid brand samt plan för kontroll och underhåll. Dokumentationen ska upprättas av sakkunnig person inom området.

Det är lämpligt att upprätta denna dokumentation i ett tidigt skede av projekteringen då den utgör ett värdefullt underlag för övriga konsulter som är inblandade.

Förslag på företag eller personer som upprättar brandskyddsdokumentation

Slutsamråd

Slutsamråd ska hållas på byggplatsen när arbetet är färdigställt. Vid slutsamrådet ska kommunen tillsammans med den kontrollansvarige och sökanden, gå igenom den dokumentation som finns från byggets gång, hur givna tillstånd har följts samt de noteringar som gjorts vid kommunens arbetsplastbesök. Den kontrollansvarige ska avge ett utlåtande till kommunen som underlag till att utfärda slutbesked.

Slutbesked

När samtliga förutsättningar i givna tillstånd har uppfyllts kan kommunen utfärda ett slutbesked. Först då är det klart att ta byggnaden i bruk. Om byggnaden tas i bruk utan att slutbesked har utfärdats kommer en betydande sanktionsavgift att utdömas.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!