Lyssna

Ventilationskontroll (OVK)

För att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader, skall en byggnads ägare se till att funktionskontroll av ventilationssystem sker.

Första kontroll

Funktionskontroll skall ske innan ett ventilationssystem första gången tas i bruk och därefter regelbundet vid återkommande tillfällen.

Vid den första besiktningen ska det kontrolleras:

  1. att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet överensstämmer med gällande föreskrifter,
  2. att systemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden,
  3. att instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga för dem som skall sköta systemet samt
  4. att systemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Återkommande kontroll

Vid återkommande besiktning skall kontrolleras att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk. Intervallet för den återkommande kontrollen är olika beroende av byggnadstyp, och varierar mellan 2 och 9 år.

En- och tvåbostadshus omfattas inte av kravet på återkommande besiktning.

Besiktningsförrättare

Besiktningen ska utföras av sakkunnig (funktionskontrollant) som har den utbildning och erfarenhet som behövs och som är lämplig för uppgiften.
Lista på godkända funktionskontrollanter kan du hitta på www.funkis.se  eller beställas från kommunen.


Besiktningsintervaller
ByggnadstypIntervaller för återkommande besiktning

1. Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett ventilationssystem

3 år

2. Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT, och FTX- ventilation

3 år

3. Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F, FX, och S-ventilation

6 år

4. En- och tvåbostadshus med FTX-ventilation

Endast första besiktning

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!