Lyssna

Hantering av brandfarlig vara

Den som hanterar brandfarliga gaser eller vätskor i större mängd än som anges i tabellen nedan, ska ha tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011). Ansökan sker till Räddningsnämnden Götene, 533 80 Götene.

Är du osäker på om en vätska eller gas klassas som brandfarlig, kan läsa mera på hemsidan: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mängdtabell


Volym (liter)

Volym (liter)

Volym (liter)

Hantering

Gas

Klass 1+2+3-vätska (total volym)

Klass 3-vätska för uppvärmning eller produktion

Yrkesmässig, vid publik verksamhet

60* / 0**

100

10 000

Övrig yrkesmässig verksamhet, inomhus

250

250

10 000

Övrig yrkesmässig verksamhet, utomhus

1 000

3 000

50 000

Förvaring i mark, yrkesmässig eller per hushåll

0

1 000

-

Inomhus och utomhus, per hushåll för hushållets behov

60 *** / 0****

100

10 000

 

*     Utomhusförvaring (både gasflaska och förbrukningsapparat ska stå utomhus)
**    Inomhusförvaring
***  Gasol
**** Annan brandfarlig gas

Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor ska göras till Räddningsnämnden Götene, 533 80 Götene.

Ny anläggning

 • Plankarta som visar anläggningen i förhållande till omgivande bebyggelse, närbelägna industrier, vägar etc. Områdets topografi skall framgå.
 • Skiss som visar anläggningsområdet, t.ex. hur byggnader, cisterner, interna körvägar och parkeringsplatser avses förläggas.
 • Ritningar över byggnader där brandfarliga varor skall hanteras. För varje byggnad skall framgå:
  • Dess yttre utformning (fasadritning)
  • Dess funktion och rummens funktion
  • Uppgifter om utrymningsvägar, brandcellsindelning och branteknisk klass
  • Ventilationens utformning, till- och frånluftsdonens placering, luftomsättning och tryckförhållanden
 • Processbeskrivning av den planerade verksamheten, t.ex. från anbudsunderlaget
 • Sammanställda drift- och skötselinstruktioner (Om inte, får detta vänta till senast avsyningsdagen)
 • Sammanställning om de brandfarliga varornas namn, klass och mängd i varje rum, cistern etc.
 • Klassningsplaner
 • Uppgift om föreståndare. (Om inte, får detta vänta till senast avsyningsdagen)
 • Underskrift av firmatecknare hos det företag som avser driva verksamheten

Förnyat tillstånd

 • Bebyggelse som tillkommit i verksamhetens omgivning
 • Förändringar av bebyggelser eller anläggningar sedan det förra beslutet
 • De mängder brandfarlig vara som i fortsättningen avses hanteras
 • Senast upprättade klassningsplan
 • Senaste gjorda riskutredning
 • Föreståndare för hanteringen (skall ha anmälts till räddningsnämnden)
 • Drift- och skötselinstruktioner
 • Ytterligare uppgifter av intresse
 • Underskrift av firmatecknare hos det företag som avser driva verksamheten

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!