Årsredovisning

Här presenteras Götene Kommuns senaste årsredovisning.

Kortversion av årsredovisning 2016

Starkt resultat för Götene kommun 2016

Götene kommun visar ett starkt resultat 2016. För 2016 blev resultatet 20,5 mnkr. Årets resultat är hela 13,8 mnkr bättre än budgeterat resultat och 4,4 mnkr bättre än årsprognosen i samband med delårsbokslutet per den 31 augusti. Jämfört med 2015 så har resultatet förbättrats med 8,2 mnkr.

Bokslutet 2016 för Götene kommun visar ett resultat på 20,5 mnkr, vilket är hela 13,8 mnkr bättre än budgeterat resultat (6,7 mnkr). Resultatet är 4,4 mnkr bättre än årsprognosen (16,1 mnkr) i samband med delårsbokslutet per den 31 augusti. Jämfört med bokslutet 2015 (12,3 mnkr) så har resultatet förbättrats med 8,2 mnkr.

De åtgärder som vidtagits för att få balans i ekonomin och uppnå budgeterat resultat har till stora delar gett önskat resultat. Samtliga nämnder visar 2016 ett överskott mot budget.

De ökade kostnaderna för integration har täckts genom ökade statliga bidrag. Av det tillfälliga statsbidraget för flyktingssituationen på totalt 15,9 mnkr som kommunen erhöll 2015 användes 1,2 mnkr under 2015 samt 3,8 mnkr under 2016 och resterande del 10,9 mnkr har fördelats till 2017.

Årets resultat på 20,5 mnkr uppfyller inte kommunens mål för god ekonomisk hushållning eftersom investeringstakten mellan 2013-2016 har varit relativt hög och att avskrivningstakten inte ökat i samma utsträckning. Framtida resultat behöver vara på en betydligt högre nivå för att klara kommande års investeringsnivåer. Kommunen kommer åter att behöva ta upp lån för att klara framtida ökade investeringar.

Positivt är att under 2016 har skatteintäktsutvecklingen varit högre än nettokostnadsutvecklingen. Med ett lågt resultat blir det också svårare att klara oförutsedda händelser i form av högre kostnader och/eller lägre skatteintäkter. Soliditeten har förbättrats med 6,9 procentenheter till 14,4 procent, vilket beror på att resultatet har ökat och ansvarsförbindelsen för pensioner minskat.

Investeringar

Under 2016 genomförde kommunen investeringar för 37,8 mnkr. Ombyggnad av centralköket blev klart i december 2016. Investeringen påbörjades 2015 med en total budgetram på 23,0 mnkr, till och med 2016 uppgår investeringen till 20,8 mnkr. Dock tillkommer kostnader under 2017 i form av ändrings- och tilläggskostnader, men total budgetram kommer att hålla.

Självfinansieringsgraden uppgick till 102,0 procent, vilket innebär att årets investeringar kunde finansieras med egna medel.

 

Götene kommun och helägda bolag

Netto (miljoner kronor)

Budget

Resultat

Avvikelse utfall/budget

Götene kommun

6,7

20,5

13,8

Helägda bolag:

 

 

 

AB Götene Bostäder

0,8

0,2

-0,6

Götene Vatten och Värme AB

1,7

3,7

2,0

Medeltidens Värld AB

0,0

0,0

0,0

Götene Industrier AB

-0,1

0,0

0,1

Summa resultat före skatt

9,1

24,3

15,3

Skatt

0

-0,8

-0,8

Resultat efter skatt

9,1

23,5

14,5

 

Den sammanställda redovisningen visar ett resultat på 24,3 mnkr före skatt som är en förbättring med 1,0 mnkr jämfört med 2015. Kommunens resultat bidrar med 13,8 mnkr och Götene Vatten & Värme AB med 2,0 mnkr till förbättringen.

Positiva resultat för de helägda bolagen AB GöteneBostäder (0,2 mnkr) och Götene Vatten & Värme AB (3,7 mnkr), medan Medeltidens Värld AB och Götene Industrier AB redovisar ett nollresultat.

Det positiva resultatet för Götene Vatten & Värme AB kommer från VA-verksamheten med 0,9 mnkr, fjärrvärmen med 2,0 mnkr och renhållningen med 0,8 mnkr.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har under 2016 stabiliserats på 7,6 procent, vilket är lika med föregående år. Götene kommun avviker därmed positivt gentemot den nationella trenden med ökad sjukfrånvaro. Ett antal åtgärder genomförs med syfte att minska sjukfrånvaron inom kommunen.

Positiv befolkningsutveckling

Götene kommuns befolkning ökade under 2016, även under 2015 och 2014 ökade antalet invånare. Dessförinnan minskade befolkningen under tre år.

Vid årsskiftet bodde 13 275 personer i kommunen, vilket innebär att befolkningen ökat med 115 personer under året. Befolkningsökningen beror främst på ett positivt flyttningsnetto på 107 personer. Totalt föddes det 120 barn under året, vilket är 5 färre än 2015.

Hela årsredovisningen som PDF

Årsredovisning Götene kommun 2016PDF (pdf, 10.2 MB)

Arkiv

Årsredovisning Götene kommun 2015PDF (pdf, 2.8 MB)

.Årsredovisning Götene kommun 2014PDF (pdf, 3.3 MB)

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Annelie Ekholm, senast ändrad 22 januari 2018