Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamheten

Elever i kommunal grundskola, grundsärskola samt gymnasiesärskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos elev eller andra omständigheter. Rätten till skolskjuts gäller inte elever som väljer att gå i en annan skola än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annans kommuns grundskola. För gymnasieelever är kommunen skyldig att ansvara för kostnaden för resor till skolan om avståndet är minst sex kilometer från bostaden.

Antagen av: Barn- och utbildningsnämnden

Datum för antagande: 2017-03-21, § 24

Reglerna

Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamheten i Götene kommunPDF (pdf, 173.4 kB)

Inledning skolskjuts i Götene kommun

§ 1.1 Elever i grundskola och grundsärskola
Elever i grundskola och grundsärskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos elev eller andra omständigheter (Skollagen SFS 2010:800 10 kap. 32, 33,40§§ 11 kap.31,32,39 §)
Rätten till skolskjuts gäller inte elever som väljer att gå i en annan skola än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annans kommuns grundskola med stöd av SFS 2010:800 10 kap. 25-27§§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna kostnadsfri skolskjuts i dessa fall.

§ 1.2 Elever i gymnasieskolan
För elever som är berättigade till studiestöd enligt studiestödslagen (gymnasieelever) är kommunen skyldig att ansvara för kostnaden för resor till skolan om avståndet är minst sex kilometer från bostaden. (Lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor, SFS 1991:1110).

§ 1.3 Elever i gymnasiesärskola
Elever i gymnasiesärskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från elevens bostad och den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. SFS 2010:800 19 kap. 20, 21, 28 §

Denna rätt gäller inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns gymnasiesärskola med stöd av SFS 2010:800 19 kap. 13,14§§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.

§ 1.4 Bedömning av rätt till skolskjuts
Vid bedömning av rätten till skolskjuts till annan kommunal skola, friskola eller till kommunal skola i annan kommun och hur detta skulle leda till ekonomiska eller organisatoriska svårigheter, ska man i bedömningen utgå från vilka skyldigheter kommunen skulle ha haft om eleven gick i den skola som anvisats av kommunen.

Kontaktperson

Elisabeth Hedman, trafikplanerare
E-post: elisabeth.hedman@gotene.se
Telefon: 0511-38 68 02

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Jonna Sanfridsson, senast ändrad 11 januari 2018